Hur hanteras mina personuppgifter?

Space2u behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Som personuppgiftsbiträde hanterar Space2u personuppgifter i enlighet med instruktioner från Kund. Space2u vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.